is toegevoegd aan uw favorieten.

Wagenaar's Beschryving van Amsterdam gevolgd, in eene geregelde aanwyzing van de sieraaden der publieke gebouwen dier stad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii4 GEESTELTKE GEBOUWEN,

Merkwaardig echter is het, dat 93 Jaaren na den dood van dien grooten Dichter, naamelyk in den Jaare 177a, (een tydperk nog iets meer dan de gehcelc leeftyd van dien Poëet) het Kunstgenootfchap alhier, onder de zinfprcuk, Dihgentice Omnia, 'smans uitmuntende verdienf ten overwogen hebbende, ter zyner cere, aan een der Pylaaren van de Kerk, waar in hy begraven werd, met goedkeuring van denEd.Gr. AchtbaarenMagiftraat, een eenvoudig, maar fraai gedenkteken, weinige treden van zyne Grafftede af, op hunne eigene kosten, heeft doen oprigten.- Dit gedenkftuk werd, door den beroemden Stads Beeldhouwer, anthony zisenis, naar de vinding cn ordonantic van den vermaarden Konstminnaar en Kenner,denHcere cornelis ploos van amstel jacob cornelisz. , mede Directeur der Teken - Akamie alhier, vervaardigt; verbeeldende eene antique Tombe op een voet, uit zwart en wit marmer; op dezelve ziet men een Urna ofLykbusvan wit marmer gehouwen , verfierd met twee Festonnen van Lauwerbladen, wier einden van de bovenhoeken der Tombe afhangen; op den bovenrand van de Tombe , onder den voet van de Uma, leest men het fterfjaar van den Dichter, aldus

overleden mdclxxix.

Pp den middcnfleen , zyn naam in groote gouden letters:

VONDEL, en op het voetftuk van den voet:

jpoor 't kunstgenootschap onder de zinspreuk: diligent1/e omnia.

m d c c l x x i i..