is toegevoegd aan je favorieten.

Wagenaar's Beschryving van Amsterdam gevolgd, in eene geregelde aanwyzing van de sieraaden der publieke gebouwen dier stad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E?ft ' GODSHUIZ. en GODSDIENST. GESTIGT.

De Hemel draegt geen zy, maer luistert naar elks kermen. Zoo ziet dAelmoesfenier, op V nypen van den noot, En reickt elk nooddruft toe, uit 'sBurgers milden fchott. Hy flut, door 't heele Jaer, net leven van den Armen.

5 De Regentenkamer, ofComptoir, is een fchoon vierkant Vertrek. Dc Schoorfteenmantel , in hetzelve, is van boven verfierd met de Wapens der Regenten, welke ten tyde der Stigtinge van het Huis in dienst waren, alsmede met eenige andere Regenten-Wapens van vooren. Beneden boven den Spiegel, leest men deeze regels van

VONDEL.

Dees Godshuis-bouwers, die getrouw nooddruftige' Armen. Al V Jaar bedienende, handhaven en befchermen , iStaen in de Wapens van hun Stammen hier ten toon. Wie Armen handhaeft, wint de hoogfle Wapenkroon.

6 Zeven oude Schiklerftukken ziet men langs de Wanden van dat Vertrek hangen; twee van welke ieder twee oude Regenten Koppen verbeelden.

7 In dc vyf andere Stukken, ziet men het werk der Aalmoesfenicren en der Behoeftigen , zo als het oudtyds was, zeer konftig, afgebeeld.

8 Een Schildery verbeeld de infehryving der Armen , en een ander de Huisbezoeking , welke door een der Regenten, verzeld zynde van den Hoofd Provoost, gedaan word.

9 In t>vce andere Stukken, van 't Jaar 1627, word de uitdeeling van Brood, Geld en ftof tot Kleeding verbeeld , welke eertyds dcor dc Aalmoesfeniers verrigt wierde.

10 In het vyfdc Stuk word het Hennipkloppen en ander Ai beid vertoont , welke eertyds in het Oude Aalsioesfcnicr6 Huis verrigt wierde.

xi Ver«