is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Derde deel. Beginnende met het jaar 1768

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8Ü V A D E R L A N D S C H E

Ter beflisfing van dit verfchil, wierden* door zyne Doorluchtige Hoogheid, eenige Heeren benoemd, welken, na voorgaand onderzoek, van oordeel waren, dat de Heer van Burmanin, by geene wet onbevoegd gemaakt, en derhalven te rechte op het bovenftaande drietal gebragt was. De gemelde Fleer wierd vervolgens door den Prinfe Erfftadhouder, tot Grietman van Wcstdongeradeel verkozen, dan hy ontfchuldigde zich van 't aanvaarden dezer waardigheid, waar door de Heeren Gedeputeerde Staaten andermaal genoodzaakt wierden, om eene tweede ftemming uit te fchryven : Toen wierden 'er door de ftemgerechtigde ingezetenen , twee byzondere benoemingen uitgebragt; als eene op de Heeren, Jonkheer Eduard Mariusvan Burmawa, Jonkheer Hes/el Douwe van Ailva en Jonkheer Sikko Douw? van Ailva, en de andere op de Heeren , Jonkheer Carel Bigot, Jonkheer Willem van Genth, Baron thoe Schwartfenberg en llolimlandsberg en Mr. Johan van ldfinga. Ieder dezer partyen beweerden de meeste Hemmen te hebben. De Prins Erfftadhouder benoemde derhalven weder rechters, oni die gefehil te beflisfen, welken zich voor

dc