is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Zesde deel. Beginnende met het jaar 1779

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-BISCHRYVING. lip

gewet wierden; tot zodanig een einde naamen de Staaten van Friesland een Befiuit; waar by zy Hun Edel Mog. Gecommitteerden ter Generaliteit gelastigden, voor zo verre de equipeering en toerusting ter Zee betrof, zig te gedragen aan de Refolutie, op dat ftuk, door de Heeren Staaten van Holland reeds gearresteerd; met aandrang, om ten aller fpoedigften, de daar by voorgeflagene middelen te bewcrkftelligen, op dat de Traftaaten gehandhaafd, en de vlag van dit Gemeenebest behoorlyk geëerbiedigd wierd: dan, alzo de overige drie Provintien zig op dit ftuk nog niet verklaard hadden, zo konden Haar Hoog Mogenden deze zaak niet met vereischte fpoed voltrekken : Intusfchen behaagde het de Koning van Vrankryk, door Zynen Staatsraad, een nienwTarif vast te ftellen op de koopwaaren, welke de Nederlanders in de havenen van dat Ryk zouden aanbrengen, Zyne Majefteit begeerde by het zelve, dat de Onderdaanen der Republyk, betreffende hunne Koopmanfchappen, produóten van het gewas , de Visfchery, en der Manufacturen, behalven de tegenswoordig in gebruik zynde lasten, nog 15 per sent van hunne waarde zouden betaaH 4 len;

*779-

Refolutie van Friesland, van rien 21 April.

Befiuit van

Vrankryk, van den ij April.