is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

406 II. hoofdd. Nieuwe gefchieden. iv boek.

Merkwaardigheid der

jirubijche

gefcliiede-

sis.

gefchiedenis , tevens nog met twee andere Oosterfche Volken , welke in de nieuwe gefchiedenis eenige opmerkzaamheid verdienen , met de Perfen en Mogollen , kunnen bekend maaken. Dan zullen van de Oosterfche Volken in deeze laatere gefchiedenis nog Hechts de Chineefen of Sineefen overig zijn, van wier lotgevallen en daaden gij eenig bericht moet erlangen ; doch welk gevoeglijker tot het einde deezer geheele Wereldgefchiedenis kan uïtgefteld worden.

LI. Onder de Volken van Afië zijn de Arabieren de eerden na de geboorte van Christus , die zich , op eene nieuwe en aangenaame wijze , in de geheele toen bekende wereld met roem bekend hebben gemaakt. Eene nieuwe Godsverëering werd onder hen ingevoerd, welke de grootfte veranderingen in den Godsdienftigen toeftand van veele Natiën te weeg bragt, en eene zeer talrijke meenigte aanhangers kreeg. Met de uitbreiding van deezen Godsdienst was de ftichting van een nieuw Rijk verbonden, dat weldra veele der fchoonfte Landen in Afië en Africa, beheerschtc, en zich tot zelfs in Europa uitftrekte. De fnelle veroveringen, door de Arabieren gemaakt, en hunne ongemeen krijgshaftige dapperheid maakten hen reeds terftond geducht en magtig. Doch weldra gaven zij zich aan de weetenfchappen en zinrijke kunften met zoo veel ijvers over, dat zij daarin zelfs Christelijke Volken overtroffen. En van deezen hunnen nuttigen

ar-