is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oudüe grfchiedenis der Arabieren,

408 II. hoofdd. Nieuwe gefchieden. iv boek.

laatere eeuwen is het als het vaderland der koffij bekend geworden, welke men eerst laat in andere werelddeelen heeft overgeplant. Zulke waaren, zoo wel als de ligging zelve van Arabië, hebben het, van de vroegfte tijden af, zeer . gefchikt en nuttig voor den koophandel gemaakt. Inzonderheid lag het zeer gunftig voor den Indifchen handel.

IV. Doch de Arabieren zelve hebben, geduurende verfcheidene eeuwen, noch door uitvindingen, noch door groote daaden, oorlogen of veroveringen, boven andere Volken uitgemunt. Hunne gemeenfehap en koophandel met vreemdelingen bepaalde zich alleenlijk tot de zeekusten en havens van hun Land. In hetzelve bleef een aanmerklijk gedeelte des Volks aan de vroegfte leevenswijze der menfehen getrouw : zij trokken, als herders , met hunne maagfehap, kudden en tenten van de eene plaats naar de andere, naar dat de weiden en andere behoeften zulks vorderden. Andere Arabieren woonden , wel is waar, in fteden en vlekken ; doch onderfcheidden zich flechts weinig van de landlieden. Elke (lam, fomtijds wel verfcheidene , werden door eenen vorst , of Emir, geregeerd. Veele fteden hadden ook hunne eigene kleine koningen; en in het gelukkig Arabië, door de Arabieren Jemen genaamd, beftond een grootendeels aanzienlijk Rijk , waaraan veele (lammen en fteden waren onderworpen. Doch nimmer heeft

ge-