is toegevoegd aan je favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UefcMedenis der Êngelfchen. V Tijdvak. 19Ï

jes of fchotdeurtjes, halvemaansgewijze, ge? hecht zijn, welke het terugkeeren des bloeds naar het hart aan deezen kant onmooglijk maaken; terwijl, integendeel, de aderen hec bloed uit alle de deelen des ligchaams weder naar het hart voeren. De holle ader inzonderheid leidt het bloed, uit het geheele ligchaam verzameld, naar het voorde of rechcer oor van 'c hart; en de longader voert hec bloed uit de longen terug naar het linker of achterfte oor van 't hart. Deezen kringloop , of omloop des bloeds kan men ook in veele dieren, en vooral op de zigtbaarfle wijze in de visfchen, door een vergrootglas ontdekken , wanneer men flechts het onderfcheid niet vergeet, dat 'er tusfchen de longen in hec ligchaam der menfchen en der visfchen plaats heeft. Harveij's ontdekking, welke hij dertig jaaren vóór zijnen dood in gefchrifte bekend maakte, ontmoette lang een' hévigen tegenftand; doch allengskens dankte men hem voor dezelve. Daardoor immers verkreeg men niet flechts eene geheel nieuwe kennis van 's menfchen inwendige gefteltenis; maar won ook de geneeskunde zeer veel* daar het leeven, de voeding, alsmede de gezondheid en ziekte van het ligchaam , zoo afhanglijk zijn van de natuur en beweeging des bloeds: en daardoor werd ook de heelkunde veel volkomener. Deeze zelfde Harveij, een man van veelvuldige geleerdheid en zoo onvermoeide als fchrandere opmerkzaamheid, deelde ook over de voordceeling der

j. i62»;

j. 1657*