is toegevoegd aan je favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vorderingen der Mngeljchen in de weetenfehappen.

Omtrent het jaar J645.

]. l6öo.

192 II hoopdd. Nieuwe Gefchieden. xm boek.

dieren uit eijeren zoo veele nieuwe ondervindingen, of liever zoo veel nieuw lichts mede, dat men, van tijd tot tijd, de oude dwalingen wegens den oorfprong der dieren uit vuilnis, en andere dergelijke oorzaaken, begon te verwerpen.

XXXIII. In het algemeen zag men thands onder de Engelfchen de vruchten van de herinneringen des Kanfeliers Baco wegens het raadpleegen der Natuur zelve door veele en naauwkeurige proeven , alsmede van het voorbeeld van Galil-ei en andere buitenlandfche Natuur- en wiskundigen, in eene niet min ijverige , dan gelukkige navolging. Toen de rampzalige oorlog tusfehen den koning en het Parlement hun vaderland in volle vlammen gezet, en de geleerde oefeningen der beide hooge fchoolen , te Oxford en Cambridge, bijna afgebroken had, verèenigden zich eenige geleerde en navorfchende mannen, om weeklijks op eenen bepaalden dag te London famen te komen, ten einde hunne weetenfehappen gemeenfchaplijk te bevorderen. Zij onderzochten de Natuur-, ontleed-, meet-, fterren-, werktuig-, fcheikunde en zeevaart, volgends de reeds bekende grondregels , ontdekkingen, proeven en werktuigen; doch bevlijtigden zich tevens, om dezelven te verbeteren en te verrijken. Dit genootfehap, dat zich het Wijsgeerige noemde, en zich, in vervolg van tijd, naar Oxford begaf, legde, na vijftien jaaren, den grond van de koninglijke maatfchappij der weetenfehappen

te