is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den inwendigen toeftand van Zweeden,

Regeering.

Zeewezen

Handwer ken en koophandel.

4.34 II hoofdd. Nieuwe Gefchieden. xv boek.

groot en roemwaardig was, vervulde niet minder de overige pligten eener wijze regeering. Aan den inwendigen toeftand van zijn Rijk gaf hij, in alle opzigten , meer vastheid, en leidde de Zweeden op meer dan éénen, door hen nog fchaars betreeden weg. Om voor de algemeene belangen te beter te zorgen, ftichtte hij vijf regeeringsvergaderingen en rechtbanken: het hofgerecht, den krijgsraad, de Admiraliteit of den Raad van het zeewezen, de kanfelaarij , en de réken- of fchatkamer. De vijf groote ambtenaars van Staat, de Rijksdrost , of opperrechter van Zweeden, de Rijksmaarfchalk, de Rijksvlootvoogd , de Rijkskanfelier, en de Rijksfchatmeester, werden voorzitters dier vergaderingen , daar zij te vóóren deeze werkzaamheden bijna alleen , en met een gezag waarnamen , dat het koninglij ke te nabij kwam. Verfcheidene fteden werden door Gustaaf óf gefticht, óf in een' bloeijenden ftaat gefteld. Hij was de eigenlijke ftichter van de zeemagt der Zweeden, welke tot hiertoe te zeer verwaarloosd was, doch onder zijne regeering reeds tot vijftig oorlogfchepen van twiatig tot veertig ftukken gefchuts, en tot zesduizend zeelieden fteeg. . Inzonderheid bevorderde hij de mijnwerken, en wilde , dat zich de Zweeden , door het bearbeiden van hun ijzer en koper , alle de noodige wapenen liever zelve verfchaften, dan van elders haaien zouden. Omtrent het begin der zeventiende eeuw, hadden zich wel

de