is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ËN IfLEEFSCHE OUDHEDEN. 409

alle kanten beleegerd zynde, werd met zwaar gefchut befchoten, en bleef veertien weken gefloten. De beleegerden hadden onder anderen aan hun hoofd vyf Ridders en twintig edelen, alle ervaren oorlogsmannen, welken de Had heldhaftig hielpen verdeedigen, vele uitvallen deden,en dikwils met groten buit en vele gevangenen in de - ftad terug keerden.

Geduurende dien tyd, trok eene bende uitgelezen dappere foldaten der bezetting, by nacht, uit de ftad, kwam voor Rotterdam, maakte zich van vele daar leggende fchepen meester, en voer met dezelven de Lek op naar Schoonhoven. Die van Rotterdam zulks vernemende," vergaderden ylings de weerbaarfte burgers hunner ftad, en volgden de Schoonhovenaars op de hielen, onder het gefchal van trompetten, en de banniere der ftad, ora hun den roof weder afhandig temaken, of wegens de geledene nadeelcn eenen bloedigen ftryd met hun te wagen. De partyen elkander ontmoet hebbende , ontftond 'er een bloedig gevecht, hetwelk ten nadeele der Rotterdammers afliep , waarby velen der hunnen fneuvelden en de overigen met bebloede koppen naar huis moesten keeren. De Schoonhovenaars, die de overwinning behaald hadden, bragten vele Rot« terdamfche gevangenen, de ftadbanier en den geroofden buit met blydfchap en zegepralend in hunne ftad.

Nadat de edelen en de fteden van Holland vieren-twintig achtereen volgende weken voor Schoonhoven geleegerd geweest waren, zonder iets van aanbelang uit te richten, veelminder de ftad te overmeesteren, zonden zy eenige gezanten tot den Hertog van Cleef en den Graaf van Meurs verzoekende aan beide deze Heren om te willen Cc S ko-