is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Vyftiende deel. Vervolgende met het jaar 1785

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CO VADEKLANDSCHE

vertrouwen , dat dit gevoelen ook van die zyde zoude worden gebillykt, en Hoogst dezelve zich wel zoude willen overtuigd houden, dat zy , gclyk zy Heeren Staaten nogmaals op het plegtiglte verzekerden, niet in Haat waaren om, ten zyne opzichte, de gevoelens van bik lykheid en regtvaardigheid, die zy. fleeds in hunne Regeering zouden trachten te doen doorblinken, eenigzins te verloogcnen; maar in tegendeel niets ieveriger te bedoelen, dan om de heilzaame vruchten te vermenigvuldigen , welke de deugdzaame uitoefening en waarneeming der Hooge waardigheden, die in dit Gemeenebest hun waaren toebetrouwd, tot het algemeene welzyn van den Lande, en van de ingezetenen, konden voortbrengen. Voor het overige naamen zy Heeren Staaten de vryheid zich te gedraagen aan de brief, door Hun Hoog Mogende, met hunne bewilliging, op den dertigften Augustus van het laast afgeloopen jaar, aan den Koning gefchreeven, welks inhoud

Ed. Gr. Mog., van zyne Doorlugtige Hoogheid den Heere Erfftadhouder te