is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Vyftiende deel. Vervolgende met het jaar 1785

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 VADERLANDS C H E

K$5-

OnpeRc orde veihinde' ri npiMcgen. r.e Burgers van Zutphen

i

ingezeetenen gedroegen, en ter zyde fielden 't geen de rust en eendragt konde flooren, zy als dan ook op eene conflitutioneele wyze, in Gilden en Compagnien, vryelyk mogten vergaaderen: Doch de Rcgccring , of wel de meerderheid van dezelve, inZutphen, befioot de volitrekte weigering van dat alles, ingevolge een Hofs Publicatie van den elfden van Wynmaand; zy wilde dat de zaamenroeping door Gcmeenslieden op den ouden voet uitgegeeven, zoude worden herroepen, en dat zulks op het oogenblik wierd volbragt, ten einde daar van, nog dien avond, aan het Hof kennis te geeven , fchoon de Heeren Verlleege en van der Capelle tot Rysfelt zich met alle kragt daar tegen verzetten: Verfcheidene Leden der Ridderfchap maakten zich in dat geval zeer verdagt en gehaat, want het was byzondere opmerkzaamheid waardig , dat het Hof op den eerflen van SJagttnaand des avonds om half negen uuren, by de aankomst van de beide Mombers te Zutphen, reeds een aantal exemplaaren ier Publicatie derwaards deed uitleveren,

daar