is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Eerste deel. Beginnende met het jaar 1752, waar mede de heer Wagenaar eindigt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HTSTORÏE-BESCHRYVÏNG. ifp

het aanvangen van dezen Oorlog, in haare welvaart te ondermynen. De Schippers cn Kooplieden deeden hun beklag , dooiden buitengewoonen Afgezant van dezen' Staat te London aan 's Konings Staatsdienaars ; de befcheiden in;handen van 'sKo-; nings Advocaten gefteld zynde, wierd by de gewoone Raadsvergadering bcflooten, dat, voor dit maal, alle de Schepen zouden worden vry gegeven, en naar de plaatzen hunner begeerte vertrekken, uitgezondert die met Masten, Hcnnip, en Lood, beladen waren, des dat, in het vervolg, alle die van de cene naar de andere Vranfche Haven zeilden, zouden worden prys verklaard, cn die uit het gemelde ryk naar Nederland wilden vertrekken , met Engelfche paspoorten moesten worden voorzien. Dit bevel, zo regtftreeks aanlopende tegens de bepalingen der verbonden, en het Recht der Volkeren omtrent de onzydige Mogendheden, was voor het Vranfche Hof gansch niet gevallig; het begeerde van de Republyk niets anders dan een volftrekt Neutraal gedrag , het hield daar op aan, en nam genoegen, dat Hunne Hoog Mogende , met de onlusten of vcrfchillen in M 2 Ame-

Mishanieling tekens de Ncderlandfcheieheep■aait»