is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Eerste deel. Beginnende met het jaar 1752, waar mede de heer Wagenaar eindigt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l8o VADERLANDSCHE

Amerika, nog met derzelver gevolgen, zig niet bemoeiden, hoe zeker het te voorzien was, dat dezen tegenswoordigen Oorlog, onder welker rampen de Noord-Amerikanen , uit het midden der verdrukkinge van kunsten, zeden, reden, en vryheid, zouden beginnen adem te haaien , eene verfcheidenheid van byzonderheden moest opleveren. Zyne Allerchristelykfte Majesteit gaf dcrhalven nog een nieuw bewys van het waare deel , dat hy in de rust en veiligheid van de Republyk Helde , Hy verklaarde van zyn kant , op het plcgtigftc , dat het Ncderlandsch gebied van zyne Legers bevryd zoude blyven, en vernieuwde de toezegging betreffende de Oostenrykfche Nederlanden , welke, volgens Neutraliteits Acte , aan de Keizerin - Koninginne van Hongariën en Bohemcn , was gedaan op den 1 May, en waar van aan Hunne Hoog Mogende een affchrift wierd overhandigt. Zyne Mrjesteit onderhield tegenswoordig met de Keizerin-Koningin de volkomenfte vriendfchap, en zeide voorneemens te zyn die banden van Bondgenootfchap hoe langs hoe meer vast te maken, het welke

dus-