is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elk afzonderlyk aan te fchryven, om binnen 14. dagen aan den Rentmeester aldaar te voldoen, al het geen het welk door hun van de Ingelanden wegens impofitiën enz. is ontvangen.

En zyn dezelve aangenomen ^oor Notificatie, zulr lende dezelve ter Nationale Canceiary Worden gedeponeerd.

Is geleezen ëede Misfive van het Uitvoerend Èèi wind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 8. deezer, houdende, ingevolge van, en ter voldoeninge aan het Decreet van den 9. April laatstleden , deszelfs confideratiën en advis, Op de Requeste van A. Kroon en A. Mulders, Commisfarisfen van het vernietigd Schippers Gilde te Bergen op den Zoom, daar by verzogt hebbende, dat zy Requestranten in dé üitöeffemng hunner bediening mogte worden gemaintineerdj en verder, zoo als by voorfehreeve MisfiVe, en in de Notulen van den gezegden 9, April breeder vermeld ftaat.

En tendeerende hetzelve advis, dat het verzoek by voorfehreeve Requeste gedaan, zoiide behooren té worden gedeelineerd; en den Raad der Gemeente van Bergen op den Zoom aangefchreeveh, met opheffing der verleende furcheance, om de verrichte Loting tot een vierde Veer op Amfteldam te doen effect forteeren, en den Perzoon van Daniël de Jager, Welke dat Veer door het lot is toegeweezen, in de vrye eri onbelemmerde bediening daarvan te ftellen.

Is goedgevondenen verftaan, de twééde leezins;vari voorfehreeve Misfive te bepalen, op aanftaande Maandag den 17. Juny.

Is geieezen eene Misfive van het Uitvoerend Béf e 2 wind