is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

33 SEPTEMBER 1799'

aien aart meer is, als mede van zodanigen voorraad van Kruid, Loot en verdere Amunitie, welke by hun voorhanden is, zonder ondeifcheid, of het een of ander aïn hun wlve, ofwel aan anderen toebehoord, met byvoeeinevan het oogmerk, waar toe zy hetaelve ip I unne Huizen , Pakhuizen , Schuuren , Stallen of Schuiten hebben, als mede, dat, wanneer zy naderhand meerder Geweeren ..f Amunitie in hunne Huizen of Eakhuizen mogten kry«en, zy da-;r van telkens binnen 24 uuren aan het Gemeeiite-Belhmr kennis zullen moeten geeven, op de vrbeurte van 25 Guldens, wanneer de vooriz. aangeevingen ter behoorlyker tyd niet zullen zyn gedaan»

2 ) Dat de Gemeente beftuuren worden gelast, a',e de zodanieen, welke in het doen van deeze opgave naiaatig gebleeven zyn, daadelyk te infinueeran en te doen aanzessen om die opgaave als nog binnen 24 uuren te doen, op de verbeurte van gelyke boete, en dat daar en boven van wegens het Gemeente-Beftuur, in het byzyn van twee Legden uit hetzelve , een geftrengoi.derzoekin hunne Huizen, Pakhuizen, Schuuren, Sta'len en Schuiten zal eed-an worden, en dat de Gemeente-Reftuuren tot dat onderzoek zodanige adfistentie van de Juftitie, als mede van de gewapende Burger- en Militaire raagt, zal mo:en requireeren en moeten erlangen, als daar toe nodig zal geoordeeld worden, . ' ■

a ï Dat die geenen, welke bevonden zullen worden een of p eer Geweeren niet te hebben opgegeven, voor tik van dezelve , als mede voor elke tien pond verzwe?rn Kruid zu len verbeuren vyftig Guldens. en naar exieentievan maaken aan den lyve, ja met de dood zullen worden geftraft, wanneer 'er blykr, dat deeze verzwysin' met een boos opzet en Lanaverradend oogmerk is lefchied, of dat het getal der verzweesen of verborgene Schietgeweeren 12, dat van and.-re Geweeren 25, en dat van de ponden Kruid S5 te boven gaat.

A ) Dat elk en een iegeiyk , welke Militaire of Schutters Geweeren Granaaten of gemaakte Patroonen en Cardoe* zen onder zich heeft, en welke niet onder een of ander op publiek gezag gewapend Burger-Coros behoort of daar toe ipeciaale permisfie van het Plaatfelyk Beftuur