is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

éSa ag SEPTEMBER 1799.

bekomen heeft, gehouden zyn zal, dezelve binnen drie maal 24 uuren, tegen recu, te ftellen in handen van het Gemeentebeftuur, op pcene van 100 Guldens,voor ieder agtergehouden Geweeren 10 pond Kruid, en van met de dood te zullen worden geftraft, wanneer zal bevonden worden, dat 'er meer als drie dieruelyke Geweeren, of aspondKruid , in een Huis,Pakhuis, Schuur, Stal, Schuit, of waar het ook mogt zyn, zullen zyn verborgen gehouden geworden.

5. ) Dat de Geraeente-Beftuuren , zo fpoedig mooglyk, immers binnen agt dagen, na dat deeze Wet ter hunner Plantlezal zyn gepubliceerd, aan het Uitvoerend Bewind der ■Bataaffche Republiek zullen doen eene opgaave van de verfchülende zoorten van Geweeren , en van de voorraad van Amunitie, in hunne Gemeente voorhanden zynde, als mi.de van zodanige Geweeren. sis door hun, ingevolge het voorgaande Articul van de Ingezetenen zyn overgenomen, en eindelyk van zodanige Perfoonen, (indien dezelve in hunne Gemeente gevonden worden,) aan we:ke geene Wapenen naar hunne gedagtea behooren te worden gel»aten*

6. ) üat bet Uitvcerend Bewind wordt geautorifeerd en gelast, door re Gemeente - Dedutir-n de Geweeren van zodanige Burgers,tegen behoorlyk recu, te doen requireeret , als hetzelve in deeze omftandigheden, !er bewaaring der rust zal r.ocdig oordeelen, en da: dien on» verminder, de G- meeme -Beftuuren mede worden gea'u* t'riièerd en gelast, cm, zulks voor de bewaaring der rust noodzaaklyk oordeelende, daadelyk, tegen 'gelyk wcu, de Geweeren en Amunitie provilioneel op te eisfcnen, mits daar van onverwyld kennisfe geevende aan het Uittoetend üc.wind.

7. ) »3at het a*n alle Geweermaakers of Geweerverkoopers wel expresfely* word verboden, om aan Particuliere, Perfoonen eenige Miikairc of Schutters Geweeren te verkoopen, en dat, wanneer zycenigander Geweer zullen hebben verkogt, trf daar van ouverwyid kennisfe zullen moe tap geeven aan het Gemeente - Beftuur , met opgave vis de naam en woonplaats van den Koopervan zodanig Ge.veer of Geweeren, op verbeurte vuil 50 Guldens van

ieder