is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.31 DECEMBER i799. %6?

ë& Requestranten, welke hetzelve nog niet hebben genoten, zal worden geaccrocheerd aan de volgende. Bewyzen :

a. Van hun gedrag voor de ontwyking

b. Van de noodzaaklykhèid van deeze ontwyking.

(. Van hun goed gedrag geduurende hunne uitlandigheid.

d. Van hun gedrag na hunne terugkomst.

e. Dat zy niet kunnen gereekend worden tot demoed- '

willige Ledigangers te behooren.

4°. Dat dit alles betreklyk zal worden gemaakt tot de Weduwen van zoodanige Uitgeweckenen , welke op het bed van eer en voor de zaak des Vaderlands zyn gefncuveld.

Uwe Cómmisfie is van de noodzaaklvkheid van deeze bepalingen geconvinceerd, en zoude niet gaarne aan deeze Vergadering advifeeren, om hierin eenige verandering te maken, aangezien zoodanige Penfioenen of Gratificatiën uit 's Lands uitgeputte Casfe thans niet gevoeglyk kunnen worden gegeven, dan aan Perfoonen, die in de volftrekte onmogelykheid zyn gebragt om hun beftaan tc vinden, en geenzins aan zoodanigen, die door hun gedrag de oorzaak hunner eigene ellende zyn.

Wat aanbelangc de verzoeken der overige Requestranten, welke, offchoon niet als Uitgeweekenen of derzelver Weduwen kunnende worden aangemerkt, uit 't zoogenaamde Fonds van Washington zyn gegratificeerd, meend 't Uitvoerend Bewind, dat, om op eene gratificatie by^ voortduuring aanfpraak te hebben, verpligt kunnen worden te doen confteeren:

I. Van hun goed gedrag,

3. Van hunne aangewende pogingen tot den arbeid.

3- Van