is toegevoegd aan je favorieten.

Schets van een groot tafereel of Bydragen tot de historie der Vereenigde Nederlandsche Provincien [...] zedert het jaar 1776.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#o Schets van e e ï<

te zeggen ftaat, geeft 'er bewys. -— Ik keet ter zaake.

Uit hoofde der netelige omftandigheden , in welken wy omtrent Engeland ons in den Jaare 1779. en boven algeduurende het Jaar 1780 bevonden hadden., leerde het gezond verftand, dat men geen gedeelte der weinige gewapende en toegeruste Schepen, welke de Republiek had, zo zorgeloos waagen moest , als men deed omftreeks den 20 December van 't laatstgenoemde jaar; dat is, op het eigen oogenhlik , dat de Vreedebreuk tusfchen Engeland buiten twyffel was, en dat de Schepen dier Natie als een blixem op de onze flonden neer te vallen. Het eigendunklyk gedrag der Engelfchen van alle tyden her; hunne gewoonte om de Vredebreuken, die zy bepeinzen, door daaden yan geweld en vyandfchap te doen voorgaan, moeften ons mistrouwen opwekken, en ons aanzetten om gepaste voorzorgen te neemen. Zy, Doorluchtigste Vorst, die het beftuur onzer Zeemagt in handen hadden, moesten zig herinneren (want het is fomtyds nutttig geheugen te bezitten) dat, reeds van het jaar 1651, de geweldenarijen en rooverijen, door het Britsch Parlement geauthorifeerd ," en begaan tegen fommige Koopvaarders der Republiek, het voorfpel waren van de trouwlooze vermetelheid , welke de Admiraal Blake in den jaare 1652. betoonde, met in de maand Mey

der