is toegevoegd aan uw favorieten.

Chemische en physische oefeningen, voor de beminnaars der schei- en natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OEFENINGEN'.

443

Kwik oplosfen ; doch , het is , ter bepaaling der verhouding , onzeker , eene fterke warmte aante» wenden, dewijl daarbij, geduurende de oplosfing, te veel waters en zuurs vervliegen, en daardoor tevens de genomen hoeveelheid des oplosmiddels te aanmerkelijk vermindert wordt.

S- n.

Het door uitdamping gedephïogiflifeetd zaamgedrongen Salpeterzuur (f) lost de Kwik even zoo hevig en niet fierker op , als het gewoone; wordende daarbij insgelijks Salpetergaz ontwikkeld.

Het verliest namenlijk bij deeze uitdamping, wel is waar, zoo veel Phlogiston, dat het koleurloos wordt, maar het herftelt dit terftond in den aanvang van de oplosfing der Kwik weder; wordende dus weder gewoon Salpeterzuur (d).

(c) Dat is, rookend Salpeterzuur, 't welke zoo lang zagtskens gekookt is, tot het niet meer roodgeele , maar koleurlooze dampen geeft, en het zuur ongekoleurd is.

(d) Of anders, het zuur verliest, door desze uit* damping, wel zoo veel Salpeterftof,dat deszelfs zuurftofïe in evenredigheid vermeerderd wordt , om het koleurloos te maaken; deeze geringe overmaat van zuurftofFe wordt hetzelve echter , in 't begin der oplosfing van de Kwik, terftond weder ontnomen, zoo dat het weder gewoon Salpeterzuur wordt.

Gg *