is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland's staatsgebreken en derzelver geneesmiddelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï Ti 3

ft cic i °P cigen gezach, een deel van dezelve zou mogen1 afdanken &c." Of men fnyde noch veel liever de Jtfogelykheid tot dergeïyke afdanking , tot het .invoeren van verfchillenden voet van betalinge, tot alle die verderfelyke vorderingen, tot den naam zelfs yan Bctaalshccren af', door ook hierin geheel tot den ouden en eenvoudig cn vorm te nipte keer en, de penningen, gelyk Wy boven voorbelden, in de Provinciën zelve van wegens het •Bondgenootfchap te doen ontfangen , onmiddelyfc over te ftorten in deszelfs algemeene Krygskas, en daaruit, met affnyding van al den omslag en rupeiël ykheden der repartitien , rechtóftreeks alles te betalen, wat tot de krygsmacht van den Staat behoort. — Zoo zöu het eene geneesmiddel het ander helpen, alle nadeel der repartitien afgefneden worden, en, zoo wel in de betaling als in het getal en gebruik der Troupes , de algemeene kracht den algemeenen wil doen gelden.

By de Vergadering der algemeenen Staten Was noch oogmerk noch verplicht'ng ter uitsluitende bevordering van het welzyn van den geheelen Staat Het is twyfelachtig of zy te recht