is toegevoegd aan je favorieten.

Nederland's staatsgebreken en derzelver geneesmiddelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

të zeggen., 'óm aart mynen plicht en geweten tc voldoen,'om U door oprechte en trouwhart'ge waarfchouwing , door een klaar en eenvoudig voorftel van waarheid, tc behoeden voor alle verras-' fing by Uwe aanftaande fteroming over een ftuk van zoo veel belang, dat 'er Uwe en 's Lands" welvaart nour nu en voor 't vervolg onherroe pelyk door gaat beslift worden. — Breeder of duidelyker voorstel was 'er niet noodig, omU te doen verwerpen *t geen Uwen ondergang dreigt, en omUte doen behouden en verbeteren, in plaats van affchaffen en vernietigen ,t geen voor Uw geluk en welvaart het dienftigft en het veiligft

js. Dan, twee algemeene aanmerkingen heb

,k noch by al het voorige te voegen, dio ïiiisfchgicn den heftigen partyganger zelf tot voor idchtig nadenken brengen, en elk eerlyk hartr altans tc rug zullen kunnen roepen van de harde en rechtvaardige maatregelen der tegenwoordige Y verzucht.

Onder de bedrevenfte en bedaardfte Staats<lieden, die Holland immer gehad heeft, is oa" getwyfeld S. van Slingeland te tellen: Hy wierd Raadpensionaris ven Holland in 1727; en Hy vond