is toegevoegd aan je favorieten.

De domkop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3D E

DOMKO!,

N°. 24.

VRIEND DOMKOP!

D e Prins is weg — de Franfchen in ons Land

wy zyn vry verklaard —- en de Burger verkiest zyn

eige Vertegenwoordigers. Maar behoord de aanftel-

* ling van Officianten, Zee-kapteins enz. aan de Burgery? Moeten de Oranjeklanten geremoveerd? Word 'er geen ftraf geöeffendt? Zullen de afgezette dwingelanden geen rekening doen? enfin, dit zyn de vragen van den dag. —-

Maar nu moet ik eens een vraag by de nagt doen.

Waarom is men zoo onverfchülig en onvoorzichtig in het verkiezen van Zee - Officieren ? Kunnen Vreemdelingen — Broodzoekers —. die niets kunnen verkrygengeêmploijeerd worden? Moeten de aanteftellene geen bewys geven, dat zy meer gevaaren hebben? Is 'er niet veel aangelegen en W.el tegenswoordig wie Kapitein is al of niét? Zyn de aanhangers van het Huis van Oranje wel te vertrouwen? — Loopt men geen gevaar, dat wanneer zy in Zee zyn, na Engeland zullen zeilen? Zullen zy niet het

volk omkoopen ? ■ Weeten zy geen occafie om aan

hunne Afgod, de orders toe te zenden? of zyn 'er Patriotten die het bevel kunnen voeren ? Heeft men van de Vaderlanders geen goede verwachting? Hangdt de welvaart, de glorie van onze Republiek niet af aan de Zeekapiteins? Moeten" wy onbekwamen hebben ? Is het begeven van

Oorlogfchepen even gelyk met een Zardammer of

'Haarlemmer Schuit? Deze vragen Vriend, komen

% 'snagts