is toegevoegd aan je favorieten.

De Nederlandsche patriot. In spectatoriale vertogen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202 De NEDERLAND SC HE

het verduifteren der natuurlyke Zon tot een Wonder bovenalle tyden verhoogt is geworden. In mynen geheelen levensloop bevlytig ik my mynen Schepper welbehagelyk te mogen zyn, edog nooit is deze begeerte vuuriger en myne jiefde re Hemwaards tederder, dan wanneer ik pverdenke, dat zyn éé igebooren Zoon alleen om die reden zig van alle Magt en Heerlykheit ontr daan heeft, om de Kragt zyner Liefde omtrent ons nietige aardwormen zo veel te uitmuntender te doen bJyken.

Hierom verleidende Weereldt, ik begeer U tegenwoordig meer dan wel op andere tyden te verlaten, en zoek een verblyfplaats daar geen onlluimig gedruifch der ydele Menfehen de zoetigheit myner rufte ftooren kan. Vaar wel dan aardfche Geneugtens en Vermakelykheden! Ik heb U altoos in eenvoudigheit des harten genoten , dog tegenwoordig gaa ik eene plaats betreden , die v.m heemelfche Welluften pverfiruomt en daar gy my niet vergezellen zult. Myn Buite lult waarin zig anders'tgemoed door de oogen wrlufrigt en het onzigtbare Wezen doorg lans gewoon is te verheerlyken, is thans van allen beraad der Lente nog ontbloot, en de bladerloze boomen konnen my geen of weinig Vergenoegen geven; edog daar en tegen zal myne Ziele meer dan overvloedig fchaduwe en vergenoeging by het dorre hout des Kruizes aantreffen , doordien het Heil der Volkeren daarop ruft, en de Geluk ftaat mynes onftervelyken Geefles onder dezen boom des Levens bloejenda gevonden wordt. Ik leg ;egenwoordig alle Boeken aan een zyde, om dat ik in de oopen wonden