is toegevoegd aan uw favorieten.

Volledige verzameling van alle stukken, betreffende de afscheiding der kerk van den staat, door de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den Godsdienst, de grootfte eer aandoet, Wij zeqgen dus niet te veel, wanneer wij verzekeren, dat zij zich door dezen hun loflijken arbeid een onverganglijken eerzuil gefticht hebben, die hunnen roem tot de laat ere nakomelingfchap zal overbrengen, en den Nationaalen tijd nimmer waardiger hefteed hebben, dan aan dit belangrijk onderwerp.

Men zal mij, vertrouw ik, die opzetlijk dez» verzameling doorlezen heb, met de aandacht, welke zij verdient, die getoond heb, een bijzonder belang in dit onderwerp te ftellen, wel even hetzelfde vocrregt willen vergunnen, waar toe ieder Lezer thans gelegenheid wordt aangeboden, tm zjjne denkbeelden over deze zaak nader te ontwikkelen en aan anderen voortedragen, zonder juist daarom aan dezelven eenige waarde te hechten, dan die de Lezer aan dezelven wil fchenken. ^

Wat is dan eene hecrfchende Kerk? wat is van alle tijden de hervormde Kerk in Nederland ge weest? Bij mij, niet enkel eene bevoorregte Kerk; niet eene, die andere Godsdienftige Genootfchappen overheerscht en onderdrukt; maar tene Kerk, die, i in een Staatkundigen zin, haare moeder, de Katho- ! lijke, in de hoofdvoorregten opgevolgd is. Vóór de reformatie kende het Be ft uur geene Kerk, dan de Katholijke — en na dezelve geene, dan de Hervormde. Zij was met den Staat op het nauwst , vereenigd en ingelijfd; zij maakte een deel der / Confiitutie uit; haar te belijden, votrtejlaan, te befchermen, te handhaven, tegen alle inbreuken op dezelve te wadkon, haare bejhiiten door waereldlijk gezag .te bekrachtigen; was zo wel de pligt * o van