is toegevoegd aan je favorieten.

Iets over den laatsten Engelschen oorlog met de Republiek, en over Nederlands koophandel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSCHILLEN met ENGELAND. 175

de Republiek optevaiten, of anders dezelvé 'aantemerken als eene Bondgsnoote, welke yan geen gewigt is, enz. Ref. HolU 1782. den 16 Oft. Men plaatfte die fpoedig in alle de Couranten. En men hield met die zaak de Natie bijna drie jaren gaande, eer men den Stadhouder zuiverde. De Vervolgfchrijver der Vad. Hist. D. VL bl. 182. na verhaald te hebben, wie tot deze Commisfie van onderzoek gelast waren, en welke de gunftige uitflag van dat onder^ zoek geweest zij, laat er op volgen: 't ZeU Ve Meldt in zich de volkomenfte wederlegging, van de blaam, als ware deze Contmisfie alleen ingerigt geweest, om iets uit' tevinden, waarmede men den Amiraal Generaal openlijk kon befchuldigen, diens vrienden benadeelen, en alles op rekening vad den St'adhouder brengen. Maar was het de pligt niet geweest van een onzijdig Histo* riefchrijver, om de zaak ook van de andere zijde te befchouwen, en met achterlating van alle de voorafgezondene hatelijke advifen, propofitien, en decreten van fommige Staatsleden en Lighamen, Couriers en Posten van den Nederrhijn, die niets ter zake deden, dan om den Stadhouder en Amiraal

Gë-