is toegevoegd aan je favorieten.

Iets over den laatsten Engelschen oorlog met de Republiek, en over Nederlands koophandel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ttf VERSCHILLEN mét ENGELAND.

Generaal voor 't oog der Natie zwart aftefchilderen, vooral na deszelfs volledige ontfchuldiging, ook alhier eene andere"gewigtige tegenaanmerking bij te voegen, daarin beflaandc: „dat gefteld, ter andere zijde, dat deze Commisfie warelijk ware ingericht (gelijk velen meenden) om Zijne Hoogheids eer en beftuur te bezwalken, of iets optefporen, dat Hoogstdenzelven ten laste gelegd of ten kwade geduid kon worden, terwijl zelfs eenigen van de hevigfte Tegenpartijen van Zijne Doorluchtige Hoogheid tot Onderzoekers waren gekozen: of men dan niet zeggen mag, dat dit Verflag, deze Vrijfpreking, teffens inhield de volkomenfle wedei legging yan alle den blaam, waarmede men den Stadhouder en Amiraal Generaal» zoo onfchuldig en onverdiend Jlraffeloos had laten ver/maden en vertrappen, alzoo men na een bijna driejarig onderzoek, onder alle de bevelen, orders, fchrifturen, verhoorin. gen en uithooringen van Kapiteinen, ViceAmiraals, enz. niet het minfte had kunnen opdel/en, waarin het gedrag des Stadhouders iets berispelijks inhad, of dat eenig bewijs medebragt van die zoo hoog opgehevene klanken van Ina&iviteit. En kan men

den