is toegevoegd aan je favorieten.

Iets over den laatsten Engelschen oorlog met de Republiek, en over Nederlands koophandel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSCHILLEN wet ENGELAND, i?f

den Heer Penfionaris ven Berkel, die openlijk bekend en geroemd werd als Voorftander der Franschgezindö Partij, en TegenItander van den Stadhouder, zooverre boveri de menfchelijke zwakheden verheven Hellen* hoe braaf hij ook anderszins wezen moge, dat, indien hij met zijne medeonderzoekers iets ten laste des Stadhouders gevonden had, hij zulks niet zoude geopenbaard hebben: ik beroep mij op zijn eigen gewisfe. Doch 't was nu genoeg; men had den Stadhouder' eerst verdacht gemaakt j nu zijne gangen nagegaan; men had getoond, dat zijn gedrag niet boven de wet, maar aan onderzoek onderhevig was : dan, heeft ooit iemand, zelfs een Stadhouder, daaraan getwijfeld? — Zoo iets mogen kwalijk denkenden uitftrooien! geen braaf mensch ontkent of miszaakt dit: zelfs Willem de Ifte* toen Hem in Holland en Zeeland in die bange tijden was opgedragen de volkomen au&oriteit en magt om als Soüverain en Overhonfd te gebieden en te verbieden alles Wat tot confervatie en bejcherming der Landen dienlijk of fihadelijk zal mogen Wezen. En toen de Staten in 'i gemeen, en alle Magistraten, Schutterijen en Gemeenten in alle fiedcn en Vkkken dm Eed