is toegevoegd aan je favorieten.

Judicieel formulier-boek, van allerhande schriftuuren [...] gebruikelyk voor hoogere en laagere rechtbanken, in de provincien van Holland en Utrecht [...] dienende tot een supplement van de Papegaay of Formulierboek van mr. Willem van Alphen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184 juDiciEit roRiinn r-b o e k. I. Deel.

aan UEd. Achtb. hadden te doen eenige verzoeken als anderzints, waar toe zy Supplianten een Procureur benodigt waren : dat zy Supplianten den Procureur E., welke hen te vooren hadde bedient, daar innc niet verder kunnende emploiéeren, zich ter dier occafie hadden geaddreffeert aan den Procureur J. C. en den zeiven verzocht zich met de waarneming der voornoemde zaken te chargeeren, doch dat dezelve, om voorfchrevene redenen zulks refuferende te doen, zonder daartoe appoinctement van UEd. Achtb. te hebben bekomen, zy Supplianten over zulks genoodzaakt waren zich tot UEd. Achtb. te keeren, ootmoediglyk verzoekende, dat UEd. Achtb. hen Supplianten den voornoemden Procureur ]. C. gelieven toe te voegen, ten einde de Supplianten in allen gevallen te dienen. " ,

T welk doende &c.

No. ?r;

OM AUTHORISATIE OP HET COLLEGIUM MEDICUM, OM DES SUPPLIANTS HUISVROUW TE INSPECTEEREN, OF BEKWAAM IS TOT VOORTTELING, OF NIET.

Aan de Ed. Achtb. Heeren Schepenen der Stad Amfterdam.

Geeft reverentelyk te kennen J, S. Butger en Inwoonder dezer

^Dat de Suppliant op den ... . May des Jaars .... zich in den Huwelyken ftaat begeven heeft met J. ter B., doch dar hy Suppliant tot zyn leedwezen hadde ondervonden, dat zyne voornoemde huisvrouw zodanig wan-fchapen was, dat hy Suppliant de huwelyks-plichten in genen deelen met haar heeft kunnen plegen, en of fchoon de Suppliant nog wel ruim een halt jaar met haar heeft gecohabiteert, hy Suppliant echter geduurende al die tyd zich van byflapinge heeft onthouden: dat naa verloop van welk halt.