is toegevoegd aan je favorieten.

Judicieel formulier-boek, van allerhande schriftuuren [...] gebruikelyk voor hoogere en laagere rechtbanken, in de provincien van Holland en Utrecht [...] dienende tot een supplement van de Papegaay of Formulierboek van mr. Willem van Alphen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII. Hoofdft. V A N R E Q U E S T 1 N. ifly

Jaar het aan de voornoemde J. ter B. heeft kunnen geluften zich van den Suppliant op eene gantfeh ingratieufe wyze te retireeren , zonder in al die tyd naar den Supplianr te hebben omgezien, zoo dar zy, behalven haare voorfchrevene onbekwaamheid, als eene malatieufe Disfertnce tevens te houden is; en nadien de Suppliant zich althans in die omftandigheid bevindt, dat hy nog gaerne wettige Lyfserven (indien God Almachtig hem die geliefde te verkenen) zoude nalaren, waartoe de gelegenheid aan den Suppliant wordt benomen, zoo lange het Huwelyk tuffchen hem en de voornoemde J, ter B. is fubfifteerende; dan ook gemerkr het allezints rechtens is, dat iemand het zy Man of Vrouw door wanfehapenheid of een ongenceslyk gebiek onbekwaam bevonden wordende tot voorttcehng, zodanig Huwelyk onwettig gehouden, ende befchadigde partye toegelaten kan worden, om met een ander te'trouwen , en gelykzoortige reden, om het Huwelyk van den Suppliant te kunnen disfolvceten , plaats heeft, alzo by infpectie door het Collegium Mcdicumzal worden bevonden, dat des Suppliants voornoemde Huisvrouw volftrekt tot de vcortteeling onbekwaam is

Weshalven de Suppliant zich keert tot U Ed. Achtb., ootmoedig verzoekende, dat het Collegium Medicum mag worden geautorifeert en voor zoo veel des noods gelaft de voornoemde J. ter B. te mfpederen, en van derzelver bevinding aan UEd. Achtb. fchriftelyk raport te doen, en om het welke te effectueeren UEd. Achtb. een der Stads Bodens gelieven te qualificcren haar J. ter B. voor het voornoemde Collegium Medicum te doen citeeren, en dat U Ed. Achtb. des Suppliants redenen met het Rapport van 't Collegium Medicum conform bevindende, het voorfchreven Huwelyk geheven te verklaren nul en van onwaarde te zyn, nadien het zelve gecontracteert was met die geene, die de Suppliant meende daartoe bekwaam te zyn, en tevens den Suppliant te permitteeren, om met een ander te mogen trouwen; tot het een en ander verleenende U Ed Achtb. dispofitie.

*T welk doende &c. Aa OM