is toegevoegd aan je favorieten.

Dag-boek mijner goede werken, in rekening gebragt bij God tegen den dag der algemeene vergelding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOEDE WERKEN. 229

van de wet of het Euangelium in de gunst van God en den Heere Jesus poogen aantebeveelen ?

m IJ N VRIEND.

Ik toone hun de fnoodheid en dwaasheid van hun beftaan aan. De fnoodheid, dewijl ze God tot een' leugenaar maaken, zo dikwerf zij zich op hunne onderhouding van de wet beroepen , en hunne lippen openen durven , om deeze gerechtigheid voort te brengen. De Dwaasheid, dewijl ze zich van de rechtbank der onbepaaldfte genade, die voor hun openftaat, op die der ffrengffe rechtvaardigheid beroepen, Medezondaaren! zeg ik, het Haat aan u om voor de vierfchaar der Genade of die der Wet geoordeeld te worden , en van beiden is de uitfpraak

onherroepelijk voor de eeuwigheid on-

herroeplijk! Indien gij verkiest om door de wet geoordeeld te worden, dan kunt gij het leven alleen verdienen door eene volmaakte onderhouding van alle haare geboden. Maar daar ze geestelijk is, zult gij, zo ge in uw geheele leven Hechts eenmaal begeerd hebt, P 3 Hechts