is toegevoegd aan je favorieten.

Bibliotheek der kinderen; of, Verzameling van mengelstoffen, geschikt voor de opvoeding der jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogmoed. 35

Ondertusschen was alles te vergeefsch, geene vertoogen waren in ftaat, den hoogmoed uit het hart van den verdwaalden Jongeling te verbannen, het geen den braaven Er-

nestus niet weinig verdriet baarde. Zyn

gewoonlyk bidden was; —— „ God! ftort „ my wysheid in, opdat ik aan myn'pligtvol„ doe, U en myne zalige Echtgenootebehaa„ ge, het hart niyns Zoons verandere en waar-

„ lyk deugdzaam maake"! Eindelyk ook

wierd zyn bidden verhoord,en hem het denkbeeld gegeeven, van zynen Zoon te vernederen, door hem het nietige overfchot, van den Mensch na dit leven, te vertoonen.

Met dit voornemen riep hy den hoogmoedigen Jongeling by zig, en zeide; —„ Fre„ derik ! thans wenschte ik dat gy u eens prach •

tig opfchikte; laat u naar de eerfte fmaak kap" pen; ik heb 'er myne oogmerken mede".— Welken die ook zyn mogen , myn Vader \ antwoordde het bedroogen Kind, ik ben verbeugd, u voor bet eerft genoegen in myne nyging te zien neemen. IVy zullen ongetwyffeld op een Bal of ander vrolyk gezel fcbap gaan ? —Hoe zult gy my boven ieder C 2