is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 34*

neraal, een generaale Ordre voor de Zee-Officieren over alle de Resforten vastgefteld worden.

Een dito Receuil zoude kunnen worden geformeert van alle Ordres zedert anno 1725 omtrent de Convoyen en Licenten gefteld , en die geconfronteerd tegens eikanderen, als meede een eenparigen voet beraamd.

De Commifen Generaals zouden alle de Comptoiren jaarlyks gaan vifiteeren , verbaal houden van alle onderfcheide pradtyken , die hnn in den ophef der midden voorkomen , en naar afloop dier vifitatie byëen komen, en met gemeen overleg bepaalen, welke fchikking voor de Commercie het minst bezwarend, en voor het Land het voordeeligst zoude zyn , ten einde naderhand, met exhibitie van hun gehoude Verbaal, ieder aan zyn Collegie uit het refultaat hunner Befognes de nodige voorflagen te doen tot geven der Ordres dien conform.

Het houden van een generaal Register van alle uitgaande en inkomende Goéderen, door Heeren Gedeputeerden voorgeflagen in het 46 Art. der lnftructie, is zeer heilzaam, en gefchied ook by ons.

Wat nu het opjaagen der Materialien betreft, is makkelyk in te voorzien , 'er behoefd geen andere remedie als eene generaale ondetlinge affpraak, dan dat een Collegie in het resfort van een andere , eenige inkoop willende , de eene Equipagemeefter by den anderen zig diredelyk informeerd, of door zyn, of een ander Collegie op die parhy word gefpeculeerd , en zoo jaa daar van af te zien, of zo groot genoeg gezamentlyk voor gemeene reekening in te kopen.

En wierd dan het gelukkig ogenblik geboren , dat by de Bondgenooten een vast fonds voor de Marine op de Staat van Oorlog wierd gebragt , en naar de tegenswoordige gefteldheid van zaaken en tyden onder de Collegies gerepartitieerd , en onze zoo drukkende fchulden , door wanbetalingen gedaan , volgens de voordragt van Heeren Gedeputeerden voldaan.

Dan,