is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

349

de voordeden, die dezelve zig beloven door de geprojecteerde verandering , is het dog zeker, dat 'er wel eenigen uit zouden voortfpruyten , maar die 't zamen genomen , niet opwegen tegen de aangetoonde nadeelen , daar onder zelfs begrepen de door dezelve Heeren zoo hoog gefchatte gelykheid en egaliteit van Canftru&ie, waar in nogthans zeer naauwkeurig onderfcheiden moet worden , of men daar door bedoeld het fneldere zeylen , of het uiterlyke aanzien, dan alleen de waare deugden van een Schip gecalculeerd, op het geen dat het praelteeren moet in tyd van aclie met vergelyking van de des. avantages die de gefteldheid ondet Zeegaten , met zig brengen , en dan offchoon wy in ons Departement voor het tegenswoordige zeer wel voorzien zyn, kunnen wy voor het vervolg zeker niet genoeg intteeren op eene verbetering in deeze tak van de Marine , waar aan wy de grootfte importantie hegten, de ondervinding ons hebbende geleerd , hoe de onkundigheid ia deeze millioenen aan het Land gekost hebben, met onbruykbaare Schepen te bouwen. —■ Maar meenen niet dat daar aan zoude geremedieerd zyn door het aannemen alleen van een Conltructeur Generaal , maar liever inclineeren dat 'er, uit de te ftellene vaste post op de Staat van Oorlog, een fonds wierd gèasfigneerd, waar uit de kosten van een Kvveekfchool voor de Scheepsbouw onder direclie van een kundig Bouwmeefter, wierd gevonden, en alwaar jonge Lieden, by wie men genie tot die tak van ftudie zoude ontwaar worden, in (laat zouden gelteld worden , haare Talenten te developpeeren , en vervolgens de Scheepsbouw nagaan , zoo op 's Lands Werven, als buiten 's Lands , het geen geen Mensch uit zyn eige vermogens in ftaat is te doen , en tot grote opwekking zoude zyn , als ook tot nut van het Vaderland , door dien uit die Snbjcclen bekwame Equipagemeefters en Onder-Equipagemeefters aangekweekt zouden worden.

Hier