is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 79*

i gen, die de Berichter de vryheid neemt hier by ts 1 voegen onder No. 6 en 7; maar dat ook de gemel> de pretenfe Burgemeeesteren en Schepenen hebben I laten doen eene Publicatie, waar by een ieder word 1 gewaarfchouwd, de door den Berichter aangeftelde ! Burgemeesteren en Schepenen, in die qualiteit te 1 erkennen of te gehoorzaamen, of eenige Actens 1 voor hen te pasfeeren, op poene van nulliteit, en ba. 1 vendien op eene boete van 600 Karoly Guldens, by pa' rate executie te betalen, uitwyzens de hier aan i annexe Bylaage No. 8.

Terwyl voorts de verregaande drift en ongemefureer* ide hooge toon, met en op welke men te Sprang te i werk gaat: is af te nemen uit de Circulaire Misfive, 1 door die van het Genootschap aldaar, in druk verzon1 den aan andere Genoodfchappen in deze Provincie, «waar van eene gefchrevene Copie hier by is gevoegd

< onder No. 9.; en waar by die van Sprang, onder 1 anderen, zeggen bereid te zyn: ,, om zich, is het , „ nood, te verzetten tegen elk en een iegelyk, hy zy

„ wie hy zy, welken hun zou trachten tegen te wer„ ken."

Wanneer nu alle deze demarches en onderneminj gen met een onzydig oog worden nagegaan en over1 wogen, vertrouwd den Berichter, het zoo verre

< van daar te zyn, dat dezelve doorU Ed Groot Mofgenden zoude kunnen worden geapprobeerd, gelyk i de zoogenaamde Gecommitteerden by hunne Misïfive zeggen, te vertrouwen; dat integendeel de Ba. >) richter eerbiedig vermeend, daarover zich ten hoogt ften te mogen beklaagen, als over verregaande, iniformeele en geheel wederrechtelyke infratïien en turbo'itien van zyn deugdelyk en wettig Recht en Posfesfle, 1 welke de fterkfte afkeuring van U Ed. Groot Mo)[ genden verdienen, en waar tegen hy eene prompte a en efficacieufe voorzieninge van U Ed. Groot Mo)} genden als zyn wettigen Souverein en Leenheer, mag a reclameeren en gerustelyk verwachten.

Dat, gelyk deze eerbiedigde verwachtinge van 1 den Berichter gegrond is, op het by hem reeds ge-