is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 81

j> te recouvreeren en te krygen, en dat al zoo dikü en menigmaal, als 't hem believen zal, ofte zy„ nen Schout of Stadhouder; want die Graave dac it eenen gewaarden Rechter gegeven heeft, dat j, zyn woord zoo krachtig is, dat hy dat mag ,, doen." *

En nopens het kiezen en Hellen van Burgemeesters enz. komt aldaar, pag. 177. het volgende voor:

„ Item, die Gezwoorens of Burgemeesters, die „ alle jiaren by den Ambachts-Heer den eenen, „ ende by die Gemeente den anderen, gekoren en „ gefteld worden, die zyn verbonden des niet te i, weigeren, elkereizeop een boete van tien pond, „ naar volgende onzen Land-Recht en Herkomen, „ zoo dat men moet kiezen die nutfte en bekwaam,, fte die men bevinden, en binnen den Ambacht j, weet te krygen, niemanden aan te zien. Des„ gelyken die Kerkmeesters, en de H. Geestmees*

ters, te nemen en te kiezen als vooren."

Waarmedeovereenftemt, Oudenhoven, Befchryving van Zuid-Holland, pag. 487 en 488.

En moet wyders die handelwyze van de gemelde zoogenaamde Gecommitteerden en hunne Committenten nog al vreemder voorkomen ; eensdeels i om dat de pretenfe redenen, voor die feicelykheden geallegeerd, op derzelver eerfte voorftel reeds daadelyk en handtastelyk blyken ongegrond, ja on» gerymd te zyn; en anderdeels i om dat de handelwyze van den Berichter, ten aanzien van de zoogenaamde Gecommitteerden, niets diergelyks heeft gemeriteerd ; ('t welk echter alleen ten overvloede word bygebracht, vermits, in allen gevalle, de informaliteit en onbehoorlykheid der gepleegde handelwyze van de zoogenaamde Gecommitteerdens en hunne Committenten, uit het geavanceerde ontwyffelbaar doorftraalt). Immers de gepretendeerde reden, waar op men den Berichter heeft willen beletten, de hier voorgemelde vyf Perfoonen tot eenige Bediening der Regeering XLVIII. Deel. f te