is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

te contieuëeren, of op nieuws te verkiezen, beftond alleenlyk daar in, (zoo als uit de Bylagen No. 8., No. ir. en 12. van dér Geconftitueerden Misflve duidelyk blykt) dat die Perfoonen, fchoon zy dooi- den Gerechts-Bode, op de inftantie van de gemelde Gecommitteerden , op den 28 December 1786, 's morgens na elf uuren geinfinueerd waren, om op den zelfden dag, ten twaalf uuren in het Rechthuis te compareeren, echter aldaar niet verfchenen waren ; weik voorftel alleen genoeg is, om te doen gevoelen de verregaande ongervmdheid , welke daar in refideert, dat men om die non comparitie op eene Vergadering van 't Gerecht, die door Geconftitucerden van omtrent 91 Ingelanden, (gelyk zy in No. 12. genoemd wordenj nog

?;een uur te vooren, was belegd, de gemelde Perbonen, waar van 'er twee zelfs op dien tyd in de Klündert en dus abfect waren, en mitsdien onthooglyk konden compareeren, en van die convocatie ockundig warer geweest, inhabiel verklaard, om voor 't jaar 1787, ja om ooit weder ars Schepen of als Burgemeester van Sprang te fungeeren; én dat op dien grond, de Ambachts-Heer van zyrl Recht van El ftie derzelve Perfoonen daadelyk zoude kunnen worden ontzet, en zulks door een Declaratoir van ef nig Ingelanden, of vanhunnepre. tenfe Gecommitteerden.

Terwyl ook even ongegrond en ongerymd is, het Voófwendfel van Regeeringloosheid, 't welk voor het formeeren en aan den Ambachts-Heer toezenden van eene Nominatie van Schepenen, en voor de feitelyke Eleöie door eenige Ingelanden, is geallegeerd, daar nögthands niet alleen reeds op den 1 January 1787 Schepenen door den Berichter geëligeerd, en dezelve den ^den dito door den Schout van Sprang, beëedigd en geinfialleerd waren; maar ook al op den 8ften dito, uit de Nominatie, door de Gemeente aldaar op den iften January geformeerd, en aan den Berichter, tot het doen der Eleöie den 6den dito toegezonden . twes Burgemees-