is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebcurtènüfin in 1787 m. Voorhallen, iïg

fehreven gekozene Manfchap in één of meer Córri^ pagnien te rangeeren, of, zoo het daar toe Vereisfchte getal in ÜL. Dorp en Diftriö niet!voor tanden mogte zyn, die, met oVerleg van de Gerechten der naast by gelegene Dorpen, met de weerbaare Manfchap derzeive plaatfen te doen combineren. Dat wyders ÜL. de noodige ordres Sullen Rellen, om gemelde Manfchap vati behoor*' Jyk geweer te voorzien, de Officieren eh OnderOfficieren met Pieken of Spon ton*, HellebaarS«i-fiege^S eD EcharPes» en de Gerriebnen ieder provifioneel met een egaale Snaphaan ed Bajonet, zoo als door den Linde aan de Militairen word gegeven, met de Patroontas en zes Vuürft-eènen, dë vermogende ten hunnen eigene kosten, fen de onvermogende ten kosten van den Lande, voor welke onvermogende UL. by provifie de noodige Snaphaaoen met derzelver Bajonetten en zes Vuurfteenen, onder een behoorlyk Renverfaal. uit's Lands, Magazyn te Delft zullen mogen doen haaien* zullende de Patroontasfen binnen korten mede door UL. kunnen worden bekomen, en welke Geweeren wy ÜL. beveelen dat op een bekwaame plaats ' ten meesten gemak der Ingezetenen, door UL worden bewaard, en doorUL. aan de vermogendett worde verzocht mede hunne Geweeren aldaar «pok te brengen, en ieder derzelver Geweeren be* noorJyk te teekenen, om zoo by de Exercitie, als by andere geiegentheden, beter en fpoediger btf «e hand te zyn. r 6

1 En nadien het noodigzaï zyn, dat tot het in dë wapenen brehgen der Ingezetenen, in ÜL. DorrJ en Dijtncf, dezelven door een-, cf daar heli wegens de uitgeftrektheid van de plaats, of menïcte der Ingezetenen^, noodig zal wezen, twee des kun» dige Militaire of andere Perfoonen in den Wanen» handel, by de Militie van den Staat gebruikelvk* worden onderwezen, hebben wy verder goedgevonden, UL. by dezen te gelasten, daa? toeg"e

eB5PtTrfn zood«1»8e Perfoon of Perfoonen, als XLV. Dskl4 H zich