is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweeledige registers over de vyftig deelen van de Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII alvoorens en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-SU 1787. ÏYDREKENKUNDIG

34 AptiL Aanteekening van de Raaden in de Vroedfchap te Amfteldam, Muilman, Munter en van der Goes, tegens de Vroedfchaps Refolutie van den 3den jongst, waar by hun gedrag ter Staatsvergadering wordt gedisavotreert en uit kragte dies gerappelleerd; betuigende zulks in 't geheel niet te hebben gemeriteerd, maar ptas:ifelyk en punctueel voldaan te hebben aan den hun gegeeven last. XX. 26.6.

15 Misfive van de drie genoemde Raaden uit

de Vroedfchap van de Stad Amfteldam aan de Staaten van Holland en West-Friesland, ter geleide Van de hier bovenrtaande Aanteekening; en waar in betuigen: dat doordien van de improbatie, en het disaveu van hun gedrag ter Vergadering van Hun Ed. Groot Mogenden ouverture gedaan is, zy daar door in de onvermydelyka noodzaakelykheid gebragt zyn, gemelde AanteekeninE. een proylfioneele verdeediging van hun gedrag contineerendé, insgelyks ter kennisfe van Hun Ed. Groot Mogenden te brengen. XX. 280.

jg r Aanteekening door eenige Raaden in de

Vroedfchap der Stad Amfieldam, in de Notulen van den Achtbaaren Raad gedaan infereeren, tegens de Refolutie by de meerderheid der prrefente Leden op den 3den jongst ten aanzien van de Raaden Muilman, Munter en van der Goes genomen; met welke zoo de Raad d'Orville op den 2iften April, nevens de Raaden HuTdecqpbr van Maarsfeveen, Geelvinck en Alewyn op den 25iten van die zelvde maand, zich hebben vereenigd. XX. 281.

16 Request van Burgers en Inwooners der Stad

Amfteldam, aan den Grooten Burger-Krygsraad aldaar; met zoo veel ernst als nadruk verzoekende, om gemotiveerde redenen ten Requeste gededuceerd: dat de Collonellen die zich op den isden Maart jongst by den Hove van Holland hebben vervoegd, met verzoek van Mandement poenaal tegens het houden van Krygsraad, en nog by bun gevaarlyk fysthéma mogten blyven peififteeren, en in de thands gehouden wordende Krygsraad niet tegenswoordig mogten zyn , mogen worden verklaard vervallen te zyn van hunne Collonels-posten, en die vacante posten als dan te worden geremplaceerd, door zoodanige Heeren, wier bekende cordaat-

hefd