is toegevoegd aan je favorieten.

Katechismus der H. Schriftuur, of Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

AFDELING.

VI. LES.

178 KATECHISMUS

'•leer, zo veel hy konde, naar den bedorven denktrant en wellustige zeden der Oosterlingen geplooid, wist hy dezelve, door geweld van wapenen, fpoedig voortteplanten, en in een groot deel der Waereld de overhand te doen krygen, tot niet weinig afbreuks van het Ryk van Kristus. Na dezen bitteren llag, bleef de Kerk in enen geftadig kwynenden Haat: :— de muren van dezen wynftok afgebroken zynde, plukten hem allen, die den weg voorby gingen; het zwyn, uit den woude, wroette hem uit, en het wild des velds weidde hem af. (Pf. LXXX. 13, 14.) Eindelyk bragt dc yver van enige weinige beter denkende en godvrugtige mannen , wier pogingen , op ene blykbare wyze, door God gezegend werden, ene gelukkige inwendige Hervorming, by een aanmcrkelyk deel der Kristenheid, te wege: welke voornamelyk, met het begin der iódeEeuwe, en de toenmalige herleving der Geleerdheid in Europa, begon doortebreken, en , allereerst een aanvang in Duitschland genomen hebbende, vandaar zig,binnen korten tyd, tot in Frankryk, de Nederlanden, benevens de Noordfche Koningryken, verfpreiddc, en zelfs tot Engeland, en het gehele Britfche Ryk, overftak, en ene allerhcilzaamfte cn verbazende omkering van begrippen , en Godsdienftige gebruiken cn gebaren, onder

de Kristenheid , te weeg bragt. — By

deze Hervorming van binnen, kwam weldra ene onverwagte voorfpoed van buiten, door de ontdekking van Jlmerika, cn dc verfpreiding der Kristelyke leer, in de verre

af-