is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 179

op den naam van de pretenfe Magiftraat in den voorleden jaare, van den 2 Augustus des voorleden jaars tot op den 16 September deezes jaars, gearrefteerd en afgekondigd, houden voor onwettig, nul, en van geene waarde en authoriteit; verklaarende Heeren Burgemeesteren en Vroedfchap voornoemt, alle die Refolutien, Ordonnantiën, Publicatien en dergelyken, by deezen te casfeeren en te annulleeren; willende, dat niemand, het zy Burger, Ingezeten deezer Stad en Vryheden, of wie hy anders ook zoude mogen zyn, eenige van dezelven zal refpecteeren, naaf komen of gehoorzaamen 5 en met relatie tot de Ambten, Beneficiën en Eereposten, door meergemelde pretenfe Magiftraat geconfereerd, deefareerd de Vroedfchap, die alle te houden voor niet begeeven en geconfereerd, en ais nog vacant, om door te tegenwoordige wettige Magiftraat te worden vervult; interdiceerende alle zodaanige Ambtenaaren, Gebeneficeerden en die met eenige posten van honneur, ónder welke tytel of benaaminge zulks zoude mogen kunnen begrepen worden, begiftigd zyn, zich met de uitoeffening van dezelve te bemoeijen, maar zich daar van te abftineeren, alles op pcene van der Vroedfchaps nadere dispofitie; dan verklaard de Vroedfchap hier van gracieuslyk te eximeeren alle zodaanige vergunningen, die tot de perfoneele Beneficiën, Ambten of Bedieningen niet kunnen gerekend worden te behooren ; welke Heeren Burgemeesteren en Vroedfchap uit finguliere redenen en confideratien , by deezen op nieuw accordeeren, met referve egter van alle zodaanige uitzonderingen, als de Vroedfchap om redenen by vervolg zal nodig oirdeelen ook in deezen te moeten maaken &c.

U 9 N°.