is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

04 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

t, worden zynde, waar toe ik my mede genood„ zaakc zag, zoude ik myn Post daadelyk hervat,, ten, doch waaromtrent ik by myn retour in Per3, foon myne belangens verplicht zoude zyn in te ,, brengen, en dezelve door my meteen fcrupu,, leuze attentie overwoogen zynde, oirdeeide ik „ vervolgens my van de prestatie derzelver uit j,, hoofde van de wyze waar op dezelve is ingericht „ te moeten excufeeren, als waar van ik my nim-

mer met een gerust gemoed zoude hebben kun„ nen acquitteeren, dewyl dezelve volgens myne

bevatting niet zo zeer eenvoudig betreft de vor3, dering der plichten van, gehoorzaamheid van een „ Ingezeten aan zyn wettige Souverein verfchul-

digd, noch in myne betrekking, direct zodaani-

ge plichten welke een Minister aan zyn CoHe-, gie fchuldig is, in beide van welke betrekkin'.„ gen, ik by den aanvaug myner Bediening een ,, plechtigen ééd heb afgelegd, waar aan ik altoos ,3 heb getracht te voldoen; maar deezen ééd veel V» eer betreffende ware, 't aanneemen van zekere be,, grippen omtrent de Regeeringsform en Conftitu,, tie, en andere daartoe relatif, waaromtrent men

't zodaanig oneens is, en omtrent welke begrip„ pen ik my dus ligt uit onkunde zoude kunnen 3, vergisfen , hoewel ik my altoos dienaangaande 3, zodaanige denkbeelden had gevormds welke ik ,, overeenkomftig oirdeelde met die van een Re-

publikainfche Staats-Regeering by Reprefenta» 33 tie.

,, Zo lang dus Edel Mogende Heerën, ik in ge3, moede overtuigd blyve van deeze myne gevoe„ lens, zoude myn geweeten my befchuldigen s a, indien ik den Alweetenden plechtig tot Getuige aanriep van myne getrouwheid aan een Conftitu3, tie, welkers denkbeeld volgens myne bevatting „ gen mooglyk hemelsbreedte met de bedoelingen 3, in het Formulier zouden verfchillen dewelke •3, echter by 't doen van den ééd zonder refervatie' *, zouden behoören gèadopteerd te worden, ten

31, #3f©