is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4o BYLAAGEN.

Art. VIII.

Dye vuyt oft in eenige Stadt, Schanfe, Stercte, ofte Befettinge gaet, ofte wederkeert, dan door dye gemene poorten , inganck, ofte wech, ofte eenige vremde oft onbekende inne laet gaen, ofte comtnen, fonder te beletten off aen te geven, fall aen t leven geftrafft worden.

Art. IX.

Den Soldaten, dye zynen Waardt oft Waardinne. Dienaer oft Dienft-

wyff, Borgers oft Landtluyden, dreycht oft fmyt, zal voor d' eerfte reyfe drye dagen te waeter ende broot geftelt worden, ende zoe verre datter bloetftortinge gefchiet, in lit ofte leden gecrenckt ende gemengt zyn, zal zyn rechtehandt affgehouden, ende voorts vuyt den Regimente gebannen worden, oft aen £ leven geftraefft worden,

Art. XLVI.

Den Soldaet of Bevelhebber, die uyt het Leger, Stadt of Fort fal gaen, ofte langhs eenen anderen wegh inkomen, dan door de Poorte en ordinarisfe wegen, fal

I gehangen ende geworght

werden.

Art. XVIII.

Den Soldaet ofte Ruyter, die fynen Waerdt of Waerdin ne, Knecht ofte Maeght fal geftooten ofte geflagen hebben, fal voor de eerfte reys drie dagen te water ende te broodt geftelt werden , ende voor de tweede reyfe een honorable amende doen, ende in de volle Vergaderinge van de Wacht gedevalifeert werden, ende gebannen uyt de Compagnie. En by zoo verre dat 'er eenigh Lidt verminckt is, alles