is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN VOORBEELD TER ONZER NAVOLGING. 225

| menschdom rusten de zonde brengt alle

| ellende voort, die wij weten, waaronder wij zugten, en duizendvouwige ellende, die wij niet weten de zonde verwoest alle kragten, alle vermogens, alle vatbaarheden

de zonde verlaagt, ontedelt, bederft jongelingen en grijzaarts, armen en rijken, geringen en aanzienlijken de zonde verbittert devreugd onzes levens, de rust onzer dagen

de zonde vernielt onzen voorfpoed, verzwaart

onzen tegenfpoed de zonde maakt den

mensch ongehoorzaam aan God, gelijkvormig aan den Satan, en tot een vijand van zigzelf— dc zonde woedt overal, in alle tijdperken , in alle levensgevallen, onder alle rangen, in 't

geheim, en in het openbaar de zonde giet

ftromen van rampzaligheden uit over het zondigend menschdom, die geen tong kan uitfpre-

lfcen, geen pen kan befchrijven. Ach! wie

kan dit tegenfpreken? Wie ervaart dit niet Dagelijks? Wie gevoelt dit niet in de vooroordeelen van zijn verftand , in de verkeerdheden van zijnen wil, in het vuur zijner driften ? Wie wordt niet door haar bedrogen ? Wie drinkt niet dagelijks uit paren beker teleurftelling, en jammer ? Wie sbnzer niet ? Wie der ftervelingen niet ? Waar woont die gelukkige man, die nimmer

: ïeeft ondervonden het Schadelijk bedrog der P zon-