is toegevoegd aan uw favorieten.

De rede en haar gezag in den godsdienst, briefswyze voorgesteld door Paulus van Hemert, aan [...] Gisbertus Bonnet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 82 )

loof van woorden en kundigheden, en geenszins der zaaken, ja, eene yerdorvene hebbelykheid en daad der boze natuur e is (x)\ Moeilyk is het, ik beken het, om te begrypen , hoe menfchen van een taamlyk goed oordeel, en van eenigekundigheden, van welke beide dingende Heer Appelius niet geheel ontbloot fchynt te wezen , eene foortgelyke taal voeren kunnen. Doch alle verwondering houdt op, zoo haast men zich te binnen brengt,dat deze lieden van Kalvin geleerd hebben, dat (>) „ men niet behoeft te zorgen, dat de mensch zich zeiven te veel ontneme, wanneer hy Hechts leert, dat by God weder te vinden is,het geen hem ontbreekt:" Vooral, wanneer men daar te boven duidchyk ziet, dat een aangenomen Holfel den fchryver, wil hy anders in het oog lopende gapingen vermyden, verplicht, om zich, op zoodanige wys,uit te drukken. In de daad, het is de leer der Kerke, welke, in veele opzigten, de Helling van het algeheel bederf der rede of des menschlyken verjïatids, door den Heer

Ap-

(x) t. a. p. bl. 65, verv.

CjO CoMn: lnjlit. 1. U. c. n. §. 10. „Non periculum est, ne fibi nimium adimat homo, dummodo recuperandum in Deo discat, quod fibi deësE."