is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boeteling.

r-7

Gr av i n. Dit geluk is zekerlyk zeer groot. Maar, zo als ik u reeds gezegd heb, ik ben het niet waardig. Goldstein. O, gy zyt de waardiglle onder alle dochteren der aarde. Ik herroep uw affcheid, ik vlieg naar het hof, en maak onze verbindtenis (bekend. Het gantfche land zal ons pryzen.

Gravin, (beleefd.) Dat zyn zekerlyk zeer bekoorelyke uitzichten ; maar, myn lieve Graaf, 'er zyn immers Freules, Baronnesfen en Gravinnen genoeg in de waereld die dat voor het grootfte geluk zouden achten, wat ik niet aanneemen kan. In 't kort, ik word dit gefprek moede. Hoe zeer ik my door uw voorftel vereerd vinde , zo zeer zou ik my beledigd achten, als gy hetzelve, na myne duidelyke verklaaring, zoudt willen herhaalen.

Goldstein, (onbefchaamd.) Ho , ho , ho ! eene Dame beledigt men zekerlyk niet, als. men haar een huwlyksdeclaratie doet.

Gravin. Mynheer, de Graaf, als gy niet heengaat, zal ik u moeten verlaaten.

Goldstein. Dat waage ik 'er aan.

Gr a v i n. Vaarwel dan! (zy gaat naar haar kabinet, en Jluit de deur achter zich tae.)

x 4 Gold.