is toegevoegd aan je favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C w)

Natiën heeft het ook plaats,- men vindt, daar zoo wel als elders zulke kwalyk denkende lieden , die voor hun eigen, veelal ingebeeld belang, dat van de gantfche Natie zouden opofferen. Ik heb Holland doorreist, maar

ik vind daar niet, het geen ik wel dagt te vinden, het geen my wel van uwe Natie verhaald is, dat die in vroeger tyd was ,• veele aanzienlyken en burgers ontfchuldigen Engeland met zoo veel heftigheid, dat men bykans zou moeten denken, volgens hun oordeel, dat de grootfte rampen, welke ulieden door dien oorlog worden aangedaan , niet meer dan welverdiende ftraf is,- terwyl wederom anderen eene zekere onverfchilligheid doen blyken , die het tegendeel toont van het geen uwe Natie gezegd wordt geweest te zyn ,- indien uwe Nieuwspapieren my niet hadden doen weten, dat Engeland nog dag aan dag aanhield met 'u te beroven, dan zou ik waarlyk gedagt hebben, dat men by u Vreede had.

Hollander.

Dit is niet algemeen 'er zyn braave Vaderlanders genoeg, die hun goed en bloed voor

de Republiek zouden overig hebben. En

dat gebrek, dat gy my daar hebt verhaald , dat onder veelen vart , den burgerftand plaats heeft , is voornaamlyk aan de vreemdelingen of afhangelingen der Engelse hgezinden te wyten.

IV. Deel. M Pa-