Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

JOODSCIIE WANDELAAR.

EEN WEEKBLAD.

TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN.

No. i:

Maandag den 3. December 179 a.

Pïet jaar 1792- dat nu haast ten einde fpoedt, mag, in de daad, wel een wonderjaar heeten; de groote gebeurenisferi , alleronverwachtfte veranderingen, en opmerklijke gevallen, die wij, geduurende hetzelve, beleerd hebben, doen de gehccle wereld verbaasd (laan , en elk een vrangen : Wat zal het einde van dit alles wezen ?

Ik onderred, dat er niemand in ons Vaderland is, of hit leest tegenwoordig het cqn of ander Nieuwspapier, Courant, Weekblad, of wat het ook zijn moge, omdat de nieuwsgierigheid, die toch aan den mensch eigen en die prijswaardig is, wanneer zij ons opleidt om kennis van dingen te krijgen , ieder een noodzaakli-k moet gaande maaken , nu er zoo veel zeldzaamheden voorvallen op het toneel dezes levens.

De menigte dezer gevallen heeft, zekerlijk , de nieuwsiijdingfehrijvers doen vergeten of verwaarlozen ceue geheel bijzondere cn merkwaardige^ gebeurenis, die ik thans aan de Natie bekendmaak, te weten, dat ouder ons verfcheenen is, de ]oonscnr.

wandelaar of o N s t f. r f l jj"k. e

jood j en dat hij, werklijk, in on¬

ze zeven Provintiën omwandelt, om , volgends het geen hem opgelegd is, aan de goede gemeente waarheid bekend te maaken, hun verftaud te verlichten, hun hart te vcibeteren, heU tot godsdienst en cieugd op te fpooren, en dus den weg van hun waar geluk aan te wijzen.

Hoe zeer ik ; wel meen te weten , dat er niemand is, of hij heeft van den joodschen wandelaar,

ofo n s te r flijk e n jood hoorett

(preken, evenwel zullen veelen, denk ik, mij bedanken, als ik hun de historie van den ^oodfehen Wandelaar vertel , om heiï dus den man te leerea kennen.

Deze man was eigenlijk fdus luidt de Hiftorie,") deurwachter bij pontius pilatus, en omtrent dertig jaaren oud, toen christus geleden heeft, te vooren was hij een lchoenlap'per van zijn ambacht, zijn naam was cariofilus, (anderen noemen hem a s u ë e r u s. ) Hij flondt, in gevolge van zijn officie, aan de post van de deur, toen je sus ter kruifiging werdt uitgevoerd , cn gaf den . Zaligmaaker in het voorbijgaan een'ftoot met zijne vuist in den rug, zeggende: toe! voort! je sus.' Hot? gaa) gij zoo traag? waar op jesus A zei-