is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over het zaamenstellen en beoefenen der historien, inzonderheid de geschiedenissen van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE HISTORIËN. fi

Graaven Diederiks Broeder , zich tegen Lodewyk gekant hebbende , eindelyk in 't bezit van 't zelve Graaffchap raakte, wordt wel by eenigen gevonden ; maar de voornaamfte middelen , die Graaf Willem tot zyn oogmerk gebruikte , vindt men by onze Schryvers niet gemeld. Ten andere, wanneer de Roomfchkoning Albert, naa den dood van Jan den EerHen , Graaf van Holland , herwaart kwam 5 meenende , dat het zelve Geweft , by gebrek van manlyké Opvolgers aan het Keizerryk vervallen was, en hy in zyne onderneeminge dooi Reneife , tegen den naaften Erfgenaam , dei Graaf van Henegouwen , geholpen wierdt zoo dient men de oorzaak van deeze bewee ginge den Leezer , welke zekerlyk den grond {lag van dien eifch wenfcht te weeten , niet t< verbergen. Hierom mag men beüuiten , da deeze en diergelyke zaaken Hechts met eei woord of twee als in 't voorbygaan aan te roe ren, gelyk onze oude Hiftorifchryvers gedaai hebben, geene nette bepaaldheid, maar verzuim geene geregelde kortheid, maar verminktheid is De gemelde verklaaringen en uitbreidingei moeten niet begreepen worden onder zeken fierlyke redenen , die men de Vorflen of hunne Bedienden fomwylen doet voeren in dei Raad , de Veldheeren aan 't hoofd des Legers of die men aan de Gemachtigden in de onder handelingen van den Vreede of Oorlog toe D z eigent;

III. Hoofdft,

l »

t i

1 I

i Redenvoerin: gen.

l »