is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedkundige verhandeling over de heidens, betreffende hunne herkomst, leevenswijze, gesteldheid, zeden en lotgevallen, sedert hunne verschijning in Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©VER het dolden der heidens,enz. 165

om nutte en bruikbaare onderdaanen eenen fcheidbrief te geeven (1), konde veel minder in gebreken blijven,' de hand aan 't fchaadelijk gebroed der Heidens te flaan. Het bevel tot hunne verdrijving volgde dan in het jaar 1492 CO- Maar' in plaats van na de grenzen des Rijks te loopen, begaven zij zig op afgelegen plaatzen, en waren naderhand, weldra, weêr even zo talrijk allerwegen, te zien. Keizer ca rel V. vervolgde hen op nieuw, en dit zelfde deedt ook philippus II. (3). Maar federt hebben zij zich weêr genesteld, en rust gehad- tot op de laatfte tijden, wanneer hen, onder den tegenwoordigen Koning, een nieuw onweêr dreigde, het welk nogtans, nog vóór de uitberfting, overdreef (4);. want, in plaats van ze met geweld te verbannen, wierdt beflooten, om ze te verbeteren.

In Frankrijk gaf franciscus L de eerfte bevelen tot hunne verdrijving ( 5), en, op den Rijksdag te Orleans 1561, wierden alle Overheden der fteden gelast, om zelfs te vuur en te zwaard op Heidens jagt te maaken (6). Evenwel hadden zij zig, vervolgens, weêr zo fterk bijeengezameld

en

O) hü begon, wat philippus ui. 1610. voltooide, verdrijvende 70, 000. niet alleen Jooden- maar ook Moorfche-familien.

(ü) bodinus /. c. camerar. bor. fubcifiv. cent. ii. cap. 75. pag. 297.

(3) Franc. Ferdin. Cordova Didafcal. Multlpl. p. 406.

(4) SwinbuRNe's Travels tbrougb Spain, pag. 231. ( 5 ) Cordova loc. cit.

(6) Pasquif.R Recbercbes de la France, Livr. iv. Cbap. 19. pag 361. bodin; camerar. lec cit.

L 3